วิศวกรประจำไซด์งาน

หน้าที่รับผิดชอบ 

 • ควบคุมดูแลข้อร้องเรียนและบริหารจัดการงานบริการด้านวิศวกรรมทั้งในและต่างประเทศให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคทรอนิกส์
 • จัดเตรียมงานบริการด้านคุณภาพให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • วางแผน บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพในสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องเตรียมพร้อมและดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมผลิตภัณฑ์และติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น
 • รับผิดชอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน
 • ประยุกต์ใช้เทคนิค 8D และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เกิดงานเสีย

 คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้เฉพาะทางด้านยานยนต์ รวมถึงเครื่องมือบริหารจัดการด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้อย่างทันท่วงที
 • สามารถบริหารจัดการงานได้ดีและมีทักษะที่ดีในด้านการสื่อสาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • มีใบอนุญาตการขับขี่และมีรถยนต์ส่วนตัว

 

Postuler

footer