NEUSAGLAŠENOST

Termin neusaglašenost odnosi se na neispunjenje nekog definisanog zahteva. 

footer