DIMENZIONALNO MERENJE

Dimenzionalna merenja koriste se u metrologiji da bi se konstatovala dimenzionalna validnost nekog dela, proverilo da li su njegove dimenzije ili oblik usaglašeni i da li su u okviru preciziranih intervala tolerancije. Merenja mogu biti jednodimenzionalna, dvodimenzionalna ili trodimenzionalna, kako bi se utvrdile koordinate merenih tačaka mehaničkog dela.  

footer