STUDIJA SLUČAJA ZA USLUGE KONTROLE

ULAZNA KONTROLA
 
POSLOVNI IZAZOV
 
Proizvođač opreme za železnicu želeo je da verifikuje kvalitet livenih delova dobavljača proverom usklađenosti isporučenih proizvoda sa specifikacijama. Angažovali su TRIGO sa svojim sveobuhvatnim tehničkim veštinama kako bi uspostavili ulaznu kontrolu dostavljenog materijala. 
 
TRIGO REŠENJE
 
TRIGO je obezbedio posebno prilagođeno rešenje pomoću tima koji su činili NDT (kontrola bez razaranja) inspektor, metrolog i tehničar kvaliteta. Tim je postavio potrebnu opremu (opremu za 3D merenje, komparatore, kalipere, testere čvrstoće, itd.), pripremio i primenio odgovarajuće metode, planove kontrole, procedure, kompjutersku opremu, tako da je klijent mogao da prati kvalitet ulaznih delova i ispravi eventualne neusklađenosti
footer